Σε εφαρμογή του Ν 4412/2016 δίνεται η δυνατότητα σε εταιρείες και επαγγελματίες να συμμετέχουν ως προμηθευτές του δημοσίου καταθέτοντας εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4364/2016 (Α’13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ), και έχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Η προσκόμιση Εγγυητικών Επιστολών (E/E) αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε διαγωνισμούς του δημοσίου παρέχοντας τη δυνατότητα ανάληψης έργων ή/και παροχή υπηρεσιών από μέρους της.

Σκοπός της εγγυητικής επιστολής είναι να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη προκήρυξη ενός διαγωνισμού ή της σύμβασης για τον ανάδοχο, σε περίπτωση που βρεθεί σε αδυναμία.

 

Διεθνώς, η χορήγηση εγγυήσεων από ασφαλιστικές εταιρείες είναι μια ιδιαίτερα διαδεδομένη πρακτική και αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου των εγγυητικών επιστολών. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τράπεζες, τώρα πλέον όμως γίνονται αποδεκτές και οι εγγυητικές των ασφαλιστικών εταιρειών. Το ασφαλιστικό προϊόν της Ασφάλισης Εγγυήσεων δείχνει ένα νέο  δρόμο στις επιχειρήσεις που αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης. Τρόπους, οι οποίοι πληρούν προϋποθέσεις ευελιξίας, ταχύτητας, φερεγγυότητας, ανταγωνιστικού κόστους και ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

 

Η Progress Infinity (με την μορφή σύστασης)  έχει συνεργασία με διαμεσολαβητική εταιρεία εγγεγραμμένη και πιστοποιημένη από τις αρμόδιες αρχές , η οποία εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών στον κλάδο εγγυήσεων , πιστώσεων και ειδικών κινδύνων.

 

Κατόπιν εντολής του υποψήφιου ασφαλιζόμενου η διαμεσολαβητική εταιρεία φέρνει σε επαφή ασφαλιζόμενους ή αντασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις , προβαίνει σε όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων ,όπως μπορεί να απαιτείται κάθε φορά, λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση καθώς και την έγκριση του ασφαλιζόμενου και βοηθά κατά την διαχείριση και εκτέλεση τους , διαμεσολαβεί δε για την έκδοση:

Η χρήση των εγγυητικών επιστολών

 

Οι εγγυητικές επιστολές ασφαλιστικών εταιριών αποτελούν μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τις αξιόπιστες και ανταγωνιστικές εταιρίες, η οποία δημιουργεί περιθώριο για αύξηση της ρευστότητας.

Στην Ελλάδα, η LEVINS μέσω Διεθνών Συνεργασιών προσφέρει τώρα στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα απόκτησης εγγυητικών επιστολών μέσω ασφάλισης.

 

Διεθνής πρακτική στην παροχή εγγυήσεων

 

Διεθνώς, η προσκόμιση εγγυητικών επιστολών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας εταιρίας σε διαγωνισμούς και τη δυνατότητα ανάληψης έργων και παροχής υπηρεσιών από μέρους της. Σκοπός της εγγυητικής επιστολής είναι να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε περίπτωση που η επιχείρηση βρεθεί σε αδυναμία.

Γιατί Ασφάλιση Εγγυήσεων

 • Η έκδοση εγγυητικών επιστολών από ασφαλιστικές εταιρείες διευκολύνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης της ρευστότητας, αφού δεν επηρεάζει τον ισολογισμό και τη δυνατότητα άντλησης τραπεζικού δανεισμού, ενώ επιπρόσθετα μπορεί να απελευθερώσει το πλαφόν στη χρήση τραπεζικών ορίων κεφαλαίου κίνησης.
 • Η αξιολόγηση εστιάζεται κυρίως στον κίνδυνο που απορρέει από την Ε/Ε (κατά τη διάρκεια της ισχύος της) με βάση τη προκήρυξη ή τη σύμβαση και όχι στη δυνατότητα αποπληρωμής του τραπεζικού δανεισμού και στην αξία των εξασφαλίσεων.
 • Η επιχείρηση δεν είναι απαραίτητο να δώσει επιπλέον εξασφαλίσεις σε περιουσιακά στοιχεία για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής υπέρ της. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά.
 • Αποτελεί μια ανταγωνιστική λύση σε θέματα κόστους.
 • Η διαδικασία έκδοσης πραγματοποιείται, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και μεγάλους χρόνους αναμονής.
 • Σε αντικατάσταση ήδη εκδομένων εγγυητικών προς αντικατάσταση τους.
 • ΟΙ Ε/Ε από ασφαλιστικές εταιρείες γίνονται δεκτές από το Δημόσιο, σύμφωνα με τη νομοθεσία (αρ. 72 του νόμου 4538/2018).

 

Διάρκεια της Εγγυητικής

Ανάλογη της σύμβασης. Από τρεις (3) μήνες έως και ένα (1) έτος με δικαίωμα τροποποίησης για επέκταση της διάρκειας.

Απευθύνεται, ενδεικτικά, στους παρακάτω κλάδους οικονομικής δραστηριότητας

 • Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Τουρισμό
 • Φαρμακοβιομηχανία
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (FacilityManagement) κτλ.
 • Προμήθειες Δημοσίου κτλ.
 • Τελωνεία – Δασμοί.

Είδη Ασφάλισης Εγγυήσεων

Commercial Surety Bonds

Διασφαλίζουν τις συνήθεις λειτουργίες Εμπορικών Επιχειρήσεων καθώς και την εκτέλεση των υποχρεώσεων ή των δεσμεύσεων.

Contract Surety Bonds

Παρέχουν οικονομική διασφάλιση και διαβεβαίωση υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων κυρίως σε κτιριακά και κατασκευαστικά έργα.

Οι πιο βασικοί και συνήθεις τύποι των Συμβολαίων Ασφάλισης Εγγύησης είναι οι εξής:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διασφαλίζει ότι η προσφορά υποβάλλεται καλόπιστα και ότι ο ανάδοχος θα συνάψει τη σύμβαση στη τιμή προσφοράς και θα παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και πληρωμής. ( π.χ. Διαγωνισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα.

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) είναι ικανός και έχει όλα τα προσόντα να εκτελέσει τη σύμβαση και προστατεύει τον ιδιοκτήτη από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διασφαλίζει τον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) που έχει εκτελέσει κάποιο έργο είναι ικανός να εκτελέσει τη σύμβαση συντήρησης και τον προστατεύει από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης συντήρησης.

ΚΑΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διασφαλίζει ότι ο Ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών που σχετίζονται με το υπό ασφάλιση έργο. Παρέχονται επίσης και σε περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με κατασκευαστικά έργα. Καλύπτουν δηλαδή την πιθανή ζημιά που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του Λήπτη της Ασφάλισης από αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεών του.

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Διασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του και υλοποίησης της σύμβασης.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ

Διασφαλίζει τον Δικαιούχο (τελωνειακές & φορολογικές αρχές) για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης (δασμούς και επιβαρύνσεις που συνδέονται με την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων) και που ενδέχεται να βεβαιωθούν στον Λήπτη.

Δίχως καμία αρχική οικονομική επιβάρυνση είμαστε σε θέση να σας εξασφαλίσουμε από ασφαλιστική εταιρεία, πιστωτικά όρια (πλαφόν) για την έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης ή προκαταβολής.