Σε εφαρμογή του νόμου 4412/ 2016 δίνετε η δυνατότητα σε εταιρείες και επαγγελματίες για συμμετοχή τους ως προμηθευτές του δημοσίου με εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.

 

Η Progress Infinity (με την μορφή σύστασης)  έχει συνεργασία με διαμεσολαβητική εταιρεία εγγεγραμμένη και πιστοποιημένη από τις αρμόδιες αρχές , η οποία εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών στον κλάδο εγγυήσεων , πιστώσεων και ειδικών κινδύνων.

 

Κατόπιν εντολής του υποψήφιου ασφαλιζόμενου η διαμεσολαβητική εταιρεία φέρνει σε επαφή ασφαλιζόμενους ή αντασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, προβαίνει σε όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων, όπως μπορεί να απαιτείται κάθε φορά, λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση καθώς και την έγκριση του ασφαλιζόμενου και βοηθά κατά την διαχείριση και εκτέλεση τους, διαμεσολαβεί δε για την έκδοση:

Τι είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety bonds);

 

Παροχή εγγυητικής επιστολής

Σε μια εποχή μειωμένης ρευστότητας, η παροχή εγγυητικής επιστολής από ασφαλιστική εταιρία, μέσω ενός προγράμματος ασφάλισης εγγυήσεων, εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία και πολλά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση.

 

Αποκτά μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τους απαραίτητους σκοπούς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας αυξάνοντας την πιστοδοτική της ικανότητα, χωρίς να δεσμεύει πλαφόν από τον τραπεζικό της δανεισμό.

 

Πολλές φορές μάλιστα, δεν είναι απαραίτητο να υποθηκεύσει πάγια ή κυκλοφορούντα περιουσιακά της στοιχεία, σε αντίθεση με ό,τι είθισται μέχρι σήμερα.

 

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety bonds) – δίνει την δυνατότητα στις Επιχειρήσεις να προβούν στην έκδοση Εγγυητικών Επιστολών μέσω του Προγράμματος Ασφάλισης.

 

Εγγυάται δηλαδή την εκπλήρωση μιας ποικιλίας υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες Εμπορικών Επιχειρήσεων.

 

Σχεδόν οποιαδήποτε πώληση, υπηρεσία ή συμφωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της έκδοσης Συμβολαίου Ασφάλισης Εγγύησης.

 

Η χρήση των εγγυητικών επιστολών

 

Οι εγγυητικές επιστολές ασφαλιστικών εταιριών αποτελούν μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τις αξιόπιστες και ανταγωνιστικές εταιρίες, η οποία δημιουργεί περιθώριο για αύξηση της ρευστότητας.

 

Διεθνής πρακτική στην παροχή εγγυήσεων

 

Διεθνώς, η προσκόμιση εγγυητικών επιστολών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας εταιρίας σε διαγωνισμούς και τη δυνατότητα ανάληψης έργων και παροχής υπηρεσιών από μέρους της. Σκοπός της εγγυητικής επιστολής είναι να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε περίπτωση που η επιχείρηση βρεθεί σε αδυναμία.

Γιατί Ασφάλιση Εγγυήσεων

  1. Προστατεύει τον Επιχειρηματία από οικονομικές απώλειες που οφείλονται στην αφερεγγυότητα ή την παντελή άρνηση πληρωμής.
  2. Αποτελεί μια εναλλακτική πηγή ρευστότητας.
  3. Διασφαλίζει την Επιχείρηση, τη φερέγγυα δραστηριότητά της και την εύρυθμη συνέχιση των εργασιών της.
  4. Αυξάνει την πιστοδοτική της ικανότητα χωρίς να δεσμεύει πλαφόν από τον Τραπεζικό Δανεισμό.
  5. Δεν είναι απαραίτητη η υποθήκευση παγίων ή άλλων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.

Είδη Ασφάλισης Εγγυήσεων

Commercial Surety Bonds

Διασφαλίζουν τις συνήθεις λειτουργίες Εμπορικών Επιχειρήσεων καθώς και την εκτέλεση των υποχρεώσεων ή των δεσμεύσεων.

Contract Surety Bonds

Παρέχουν οικονομική διασφάλιση και διαβεβαίωση υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων κυρίως σε κτιριακά και κατασκευαστικά έργα.

Οι πιο βασικοί και συνήθεις τύποι των Συμβολαίων Ασφάλισης Εγγύησης είναι οι εξής:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διασφαλίζει ότι η προσφορά υποβάλλεται καλόπιστα και ότι ο ανάδοχος θα συνάψει τη σύμβαση στη τιμή προσφοράς και θα παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και πληρωμής. ( π.χ. Διαγωνισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα.

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) είναι ικανός και έχει όλα τα προσόντα να εκτελέσει τη σύμβαση και προστατεύει τον ιδιοκτήτη από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διασφαλίζει τον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) που έχει εκτελέσει κάποιο έργο είναι ικανός να εκτελέσει τη σύμβαση συντήρησης και τον προστατεύει από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης συντήρησης.

ΚΑΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διασφαλίζει ότι ο Ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών που σχετίζονται με το υπό ασφάλιση έργο. Παρέχονται επίσης και σε περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με κατασκευαστικά έργα. Καλύπτουν δηλαδή την πιθανή ζημιά που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του Λήπτη της Ασφάλισης από αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεών του.

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Διασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του και υλοποίησης της σύμβασης.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ

Διασφαλίζει τον Δικαιούχο (τελωνειακές & φορολογικές αρχές) για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης (δασμούς και επιβαρύνσεις που συνδέονται με την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων) και που ενδέχεται να βεβαιωθούν στον Λήπτη.

Δίχως καμία αρχική οικονομική επιβάρυνση είμαστε σε θέση να σας εξασφαλίσουμε από ασφαλιστική εταιρεία, πιστωτικά όρια (πλαφόν) για την έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης ή προκαταβολής.